fbpx

Tio principer för det tjugoförsta århundradets humanism

I ett tal till dåvarande påven Benedictus XVI, hållet i Assisi 2011, talar Julia Kristeva om förhållandet mellan kristendomen och humanismen. Hon uppställer tio principer för en 2000-talets humanism. Kristeva betonar mötets betydelse och ställer sig bland annat frågor om det behov av att tro som ligger till grund för vår önskan att veta och konstaterar att den sekulära humanismen i sina angrepp mot obskurantismen glömt bort detta behov. Hon lyfter fram att den »banala ondska« som Hannah Arendt talade om i samband med rättegången mot Eichmann nu tagit ny form genom »automatiseringen av människan«. Vår framtid står på spel, och avslutningsvis insisterar Kristeva på att människornas förmåga att tro och veta tillsammans ständigt måste förnyas, så att mänskligheten kan fullfölja sitt kreativa öde. Analysen av tron kan vare sig lämnas till de råbarkade ateisterna eller till de ortodoxt troende. Hennes förhoppning är att män och kvinnor skall kunna tro liksom förvärva sig ny kunskap tillsammans. 

Texten ingår i: Arche 2023 82-83