Freudseminariet

Freudseminariet startades våren 2018 utifrån en önskan om att alla intresserade, med och utan förkunskap om Freud, skulle kunna läsa och diskutera Freuds texter i öppen och publik form. Sedan starten har över 100 personer anmält sig.

Anmälan och kostnad
Alla intresserade är välkomna. För att delta, skriv några rader om vem du är till freudsemgbg@gmail.com. Kostnad: 500 kr/termin

Plats och digitala seminarier
Seminariet äger rum en lördagseftermiddag i månaden under vår och höst i Freudianska föreningens lokaler på Stora Nygatan 13 i centrala Göteborg. Seminarieverksamheten sker i dagsläget digitalt, länk till mötet mejlas ut till alla deltagare. GoToMeeting används för dessa möten. Alla frågor om GoToMeeting, https://www.gotomeeting.com/sv-se, riktas till Peter Olming. Han har följande e-postadress. pe.ol@outlook.com

Seminariets ambition
Den första boken att tas upp i seminariet är Freuds Vardagslivets psykopatologi, Band IV i Samlade Skrifter av Sigmund Freud (1997). Den tyska utgåvan i bokform publicerades 1904. 

Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, docent i idé- och lärdomshistoria och seminarieledare, har formulerat den ambition som genomsyrar läsningen:

*Vi skall anlägga ett idéhistoriskt perspektiv på Vardagslivets psykopatologi. Vi kommer att ta upp föregångare till och samtida med Freud som också problematiserat felprestationen.

*Vi rekonstruerar ursprunget till Freuds bok Vardagslivets psykopatologi.

*Vi försöker placera in Vardagslivets psykopatologi i förhållande till Sigmund Freuds övriga verk.

*Vi söker de kliniska och teoretiska implikationer som Vardagslivets psykopatologi bär inom sig.

*Vi undersöker det teoretiska och kliniska arv som Vardagslivets psykopatologi lämnat efter sig.

*Vi skall försöka utkristallisera en form av filosofiskt tankegods som implicit och till viss del explicit finns i Vardagslivets psykopatologi.

*Vi kommer att diskutera skillnaden mellan tal och handling, det vill säga mellan felsägning, felskrift och felhandling. Alla dessa aktioner – att tala, att höra, att skriva, att handla – kan drabbas av ”fel”.

*Vi diskuterar och reflekterar över felprestationens tidsmässiga aspekter. Med andra ord ska vi reflektera över på vilket sätt barndomsönskningar, så som de avspeglar sig i drömmen, dagdrömmen eller fantasin, finns närvarande i felprestationen. Är felprestationen endimensionell med avseende på tid, eller ingriper felprestationen i en tidsdimension som inbegriper flera tider samtidigt?

*Vi ska undvika att läsa texten utifrån vad vi idag uppfattar som rätt eller fel. Freud tänkte aldrig om psykoterapi utifrån de föreställningar som präglar dagens diskussion. Den formen av inställning, att lägga samtidens förvissningar om sant och rätt på Freuds framställning, leder till att man fjärmar sig från hans text på ett sådant sätt att man riskerar att inte lära sig någonting av den.

*I vårt seminariearbete använder vi oss av den tyska originaltexten, den engelska översättningen i Standard Edition, den franska översättningen, samt den svenska i Samlade Skrifter av Sigmund Freud.

*Vi prioriterar den långsamma och noggranna läsningen.

*Vi understryker betydelsen av en kontinuerlig och hög närvaro på seminariet.