fbpx

Heterotopierna

Vi försöker följa upp det förra numrets diskussion av biopolitiken genom ytterligare några aspekter av Michel Foucaults skrivande, och börjar hos författaren själv. I »Den utopiska kroppen« kretsar Foucaults tankar kring kroppens ofrånkomliga närvaro för människan. Han konstaterar att den i en bemärkelse är utopins motsats, den plats som alltid är där vi själva befinner oss, även när vi skulle önska oss bort, och samtidigt utopins utgångspunkt, genom sin gåtfulla, svårgripbara karaktär. Och han fångar slutligen de heliga, religiösa aspekter som »låter de utopier som är inneslutna i kroppen vecklas ut«. »Heterotopierna« berör också de andra platserna: andra topier, tillflykter som på olika sätt skiljer sig radikalt från våra vanliga vistelseorter. Foucault kallar dem »mot-rum« och beskriver poetiskt grunderna för en föreställd vetenskap om det mytiska och ifrågasättande i deras existens. Han delar in dem i kategorier och varierar heterotopiernas rumslighet med heterokroniernas tidslighet: teatern, biografen, trädgården och kyrkogården är några exempel, och fartyget, heterotopin framför andra, som pekar på människans behov av drömmar, äventyr och skönhet, i strid med det stängda, polisiära. Trots att texten om heterotopierna skrevs redan 1966, som manuskriptet till ett radioföredrag, blev en formell publicering av hela texten aktuell först efter Foucaults död 1984. Icke desto mindre har Foucaults tänkande kring rummets roll i historien haft inflytande över stadsplanerings- och arkitekturteorin under denna period. Såväl Les mots et les choses (»Orden och tingen«) från 1966, Surveiller et punir (Övervakning och straff) från 1975 som hans föreläsningar vid Collège de France från och med december 1970 tar stor hänsyn till platsens och byggnadens kategorier i förståelsen av makten. I en intervju från 1982, gjord av den amerikanske antropologen Paul Rabinow, berättar Foucault om sina tankar kring rummet och arkitekturen i förhållande till maktens mekanismer, och hur denna roll har förändrats över tid och i olika historiska sammanhang. Därefter placerar Daniel Defert in heterotopibegreppet i Foucaults skrivna verk och i samtidens politiska kontext. Efter behandlingen av heterotopierna återvänder vi till Adolf Loos, som närvarat i de senaste numren av Arche.

Texten ingår i: Arche 2021 74-75