fbpx

Åskådning och känsla

Vi publicerar Friedrich Schleiermachers (1768-1834) Om religionen: Fem tal. I texten förs ett överskridande samtal om människans villkor, om förhållandet mellan människans gränser och den oändliga mänskligheten, om vikten av att söka den religiösa förmedlingen bortom boken och begreppen, och att sträva efter att älska universum och där i kärlek leva utan fruktan, om betydelsen av att överskrida sig själv, liksom att ta sig an introspektionens mångfacetterade uppgift. Vidare reflekteras i texten om förhållandet mellan delen och helheten; det som skapar vår mänskliga existens. Texten utkristalliserar en mötespunkt mellan teologi och filosofi. Dess historiska betydelse för den akademiska reflektionen över religion som erfarenhet kan knappast överdrivas. Utifrån dagens tendens att skapa skarpa gränser mellan humanioras olika fält och skilda discipliner ter sig Schleiermachers text som paradigmatisk och uppfordrande. Texten är översatt av Ola Sigurdson, som också omsorgsfullt introducerar den. I Sigurdsons introduktion rekonstrueras Schleiermachers genealogi, hans idéhistoriska sammanhang beskrivs liksom bakgrunden till boken. Sigurdson analyserar det komplexa förhållandet mellan romantiken och upplysningen och visar hur erfarenheten, enligt Schleiermacher, ligger till grund för den evangeliska religionen. Sigurdson förklarar i en passage varför han valt att översätta den första upplagan av Om religionen, från 1799. I den får vi ta del av en Schleiermacher som ännu inte är upptagen av sin institutionella och intellektuella position. Den unika individen är inte ensam i sitt förhållande till Gud. Människan blir i Schleiermachers förståelse såväl en social som en sinnlig varelse. I introduktionen begripliggörs även Schleiermachers kritiska tankar om judendomen. Slutligen redogör Sigurdson för receptionshistorien till Om religionen.

Texten ingår i: Arche 2023 86-87