Seminarier

Freudseminariet

Kommande datum
Per Magnus Johansson meddelar den 7:e juni 2020:
Vår verksamhet har under våren levt i tysthet. Covid-19 har hindrat oss från att träffas för att diskutera och läsa texter. Seminariet, som är baserat på läsningen av Sigmund Freuds Vardagslivets Psykopatologi, kommer att återupptas på det ena eller andra sättet den 29:e augusti klockan 15.00. I den mån Folkhälsomyndigheten pekar ut att det inte är lämpligt att träffas i en grupp på över 50 personer, kommer seminariet att ges digitalt. Jag återkommer under senare delen av sommaren med mer information.

Information Freudseminariet
Freudseminariet startades våren 2018 utifrån en önskan om att alla intresserade, med och utan förkunskap om Freud, skulle kunna läsa och diskutera Freuds texter i öppen och publik form.

Seminariet äger rum en lördagseftermiddag i månaden under vår och höst i Freudianska föreningens lokaler på Stora Nygatan 13 i centrala Göteborg. Sedan starten har över 100 personer anmält sig.

Anmälan
Alla intresserade är välkomna. För att delta, skriv några rader om vem du är till freudsemgbg@gmail.com.

Seminariets ambition
Den första boken att tas upp i seminariet är Freuds Vardagslivets psykopatologi, Band IV i Samlade Skrifter av Sigmund Freud (1997). Den tyska utgåvan i bokform publicerades 1904.

Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, docent i idé- och lärdomshistoria och seminarieledare, har formulerat den ambition som genomsyrar läsningen:

*Vi skall anlägga ett idéhistoriskt perspektiv på Vardagslivets psykopatologi. Vi kommer att ta upp föregångare till och samtida med Freud som också problematiserat felprestationen.

*Vi rekonstruerar ursprunget till Freuds bok Vardagslivets psykopatologi.

*Vi försöker placera in Vardagslivets psykopatologi i förhållande till Sigmund Freuds övriga verk.

*Vi söker de kliniska och teoretiska implikationer som Vardagslivets psykopatologi bär inom sig.

*Vi undersöker det teoretiska och kliniska arv som Vardagslivets psykopatologi lämnat efter sig.

*Vi skall försöka utkristallisera en form av filosofiskt tankegods som implicit och till viss del explicit finns i Vardagslivets psykopatologi.

*Vi kommer att diskutera skillnaden mellan tal och handling, det vill säga mellan felsägning, felskrift och felhandling. Alla dessa aktioner – att tala, att höra, att skriva, att handla – kan drabbas av ”fel”.

*Vi diskuterar och reflekterar över felprestationens tidsmässiga aspekter. Med andra ord ska vi reflektera över på vilket sätt barndomsönskningar, så som de avspeglar sig i drömmen, dagdrömmen eller fantasin, finns närvarande i felprestationen. Är felprestationen endimensionell med avseende på tid, eller ingriper felprestationen i en tidsdimension som inbegriper flera tider samtidigt?

*Vi ska undvika att läsa texten utifrån vad vi idag uppfattar som rätt eller fel. Freud tänkte aldrig om psykoterapi utifrån de föreställningar som präglar dagens diskussion. Den formen av inställning, att lägga samtidens förvissningar om sant och rätt på Freuds framställning, leder till att man fjärmar sig från hans text på ett sådant sätt att man riskerar att inte lära sig någonting av den.

*I vårt seminariearbete använder vi oss av den tyska originaltexten, den engelska översättningen i Standard Edition, den franska översättningen, samt den svenska i Samlade Skrifter av Sigmund Freud.

*Vi prioriterar den långsamma och noggranna läsningen.

*Vi understryker betydelsen av en kontinuerlig och hög närvaro på seminariet.

Söndagsseminariet

Kommande datum
Per Magnus Johansson meddelar den 7:e juni 2020.
Vår verksamhet har under våren levt i tysthet. Covid-19 har hindrat oss från att träffas för att diskutera texter i förhållandet till den psykiatriska och psykologiska praktiken. Söndagsseminariet, som är baserat på läsningen av Sigmund Freuds och Jacques Lacans texter, kommer att återupptas på det ena eller andra sättet den 30:e augusti klockan 15.00. I den mån Folkhälsomyndigheten pekar ut att det inte är lämpligt att träffas i en grupp på över 50 personer, kommer seminariet att ges digitalt. Jag återkommer under senare delen av sommaren med mer information.

Information om söndagsseminariet
Verksamheten består av ett söndagsseminarium som fortgått sedan 1993 och äger rum omkring 10 (tio) gånger per termin. Deltagare i seminariet blir man genom att anmäla sig till Per Magnus Johansson, som fungerar som seminarieledare. Förutsättningen är ett aktivt deltagande och som seminariedeltagare förbinder man sig att ha åtminstone en 75-procentig närvaro. Seminariet är primärt inriktat på att problematisera förhållandet mellan den psykoanalytiska teorin och dess praktik. Den enskildes kliniska och institutionella erfarenheter bryts mot läsningen av texter inte minst av Sigmund Freud, Jacques Lacan och andra författare från den franska psykoanalytiska traditionen, såsom Julia Kristeva.

Freudianska föreningens seminarie- och föreläsningslokal finns på Stora Nygatan 13 i centrala Göteborg. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Medlemsavgiften fastställs av medlemmarna i föreningen.